Banner 3 Banner 2 Banner 1

Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě grassel shop.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).1. Výběr , objednání a způsob uhrady zboží


Výběr zboží
Před objednáním si zákazník pečlivě vybere zboží , nebude-li mu vše jasné  nebo se chce více informovat , je možné využít služby  telefonů kdy kontaktuje přímo prodavače, kde vám budou vaše dotazy zodpovězeny. 

Objednání zboží

Zákazník po vybrání zboží do košíku  řádně vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a dodání  a objednávku odešle. Ceny zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží , ceny za dopravu a další poplatky v nákupním košíku. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží . Zákazník neprodleně obdrží od dodavatele potvrzení  o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou! Dodavatel prověří dle objednávky dostupnost zboží a zjistí pravděpodobný termín dodání zboží. 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele
dodáno v co nejkratší době poštou,
obvykle do 2 - 14-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných
případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.  

Způsob úhrady

Zákazník si zvolí jednu z možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné
uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. 

Zrušení objednávky:
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem, nebo nejpozději po oznámení  pravděpodobného termínu dodání zboží. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být nedostupnost u výrobce, nebo zrušení výroby apod. Zrušení objednávky může proběhnout i později , ale vždy po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Odběr a převzetí zboží
 
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky.
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní
způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku, aktuální ceník je uveden na stránkách 
v sekci Doprava nebo je možné se jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné formě
Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka.  

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně
při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží je nutné vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit.
Na základě vyhotoveného záznamu bude dále postupováno a zákazníkovi bude provedena oprava zboží , případně výměna při velkém poškození zboží. O poškození zboží přepravní službou nás prosím informujte na adrese grassel.shop@gmail.com

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou
poštou, nebo telefonicky pokud se strany nedohodnou jinak

4. Doklady a záruční listy

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku. V některých
případech může být návod k použití a daňový doklad ,zaslány dodatečně, obvykle do  10-ti dnů od doručení zboží.


5. Záruční a reklamační podmínky – uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je dva roky, pokud není výrobcem uvedeno jinak.
Záruční doba je stanovena Občanským zákoníkem, není-li u výrobku uvedena delší
záruční doba. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, je potvrzen v den
prodeje zboží. Pokud záruční list neexistuje, pak slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží kupují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem
(nákup na IČ),není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba stanovaná Občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele.

Reklamace
Pokud zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě www.grasselshop.cz, vypíše dopis, kde uvede název zboží, datum prodeje, číslo prodejního dokladu a popis závady a přiloží okopírovaný paragon..
Do dvou pracovních dnů od obdržení zásilky s reklamovaným zbožím naší firmou budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu
vyřízení reklamace, adresa servisního střediska či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář „průvodka reklamovaného zboží“.

Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel ani přepravní firma neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží
a po posouzení vyrozumí zákazníka elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Neoprávněná reklamace
V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtována náhrada vzniklých
nákladů prodávajícímu. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.
Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným
vyjádřením autorizovaného servisu dané značky.


6. Odstoupení od smlouvy 
 
Právo zákazníka na odstoupení 
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvených
podmínek ze strany dodavatele.
Zákazník, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti,
má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu
s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky,
kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, bez ohledu na to,zda
si zboží rezervovali na stránkách www.grasselshop.cz či nikoli.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží,
a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.
Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody
dalšího postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší,
vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit oznámením dodavateli elektronickou formou
na e-mailovou adresu grassel.shop@gmail.com nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést jméno, druh objednaného zboží, datum objednávky - datum nákupu
a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele za těchto podmínek:
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- zboží nesmí být použité
- zboží nesmí být poškozené
- zboží musí být kompletní (tzn. vč. příslušenství, návodu, záručního listu atd.)
Zákazník zašle zboží doporučeně a pojištěné, neboť dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození (doporučeně neznamená na dobírku!).
Zboží zaslané na dobírku nebude dodavatelem převzato a bude zasláno zpět zákazníkovi.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na náklady kupujícího nebo bude uschováno v provozovně dodavatele.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů po vrácení zboží a to formou poštovní složenky nebo převodem peněz na účet.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků (jméno,
e-mailovou adresu a telefon), které slouží k usnadnění případných dalších objednávek zákazníků, vyřízení reklamace apod.
 
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti 
v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi
dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky
vyhlásí vhodným způsobem na stránkách www.grasselshop.cz stejně jako ve svých provozovnách. Pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky aktuální v den objednání zboží.

Doprava zboží
Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou Poštou /standartní dobírka/
Při ceně zboží vyšší než 2000 Kč nebude poštovné účtováno žádné